Alapszabályunk 19.§ (1) és (2) bek. alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából, összehívjuk éves rendes közgyűlésünket.

Az Alapszabály 19.§ (4) bek. alapján, a közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő közzétételétől számított 10 naptári napon belül, a tagok (értsd: tagegyesületek) és a szövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:74. § (4) bek. szerint: Csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a megjelentek egyhangúlag hozzájárulnak.

Közgyűlés időpontja: 2020.03.22. vasárnap 10:00

Megismételt közgyűlés: határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2020.03.29. vasárnap 10:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. (megismételt közgyűlés esetén a helyszín ugyanitt)

Napirendi pontok:
1) Elnöki köszöntő

2) A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése és/vagy megválasztása, határozatképesség
megállapítása az Alapszabály 20.§ (7) bekezdés szerint
a. Levezető elnök személyének kijelölése az Elnök által
b. Határozatképesség megállapítása a levezető elnök által
c. Jegyzőkönyv vezető megválasztása – 1 fő
d. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – 2 fő
e. Szavazatszámláló bizottság megválasztása – 3 fő

3) Elnökségi beszámoló

4) A Felügyelőbizottság beszámolója

5) A Szövetség pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása

6) 2020-as szövetségi költségvetés ismertetése, és elfogadása

7) Alapszabály módosítása a székhely címének módosulása miatt

8) Egy fő elnökségi tag lemondása miatt, egy fő elnökségi tag megválasztása

Budapest, 2020.02.19.
Az MDLSZ Elnöksége nevében, Szalai László, elnök

Meghívó letöltése