MDLSZ Elnökség 2018.02.27. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség elektronikus úton megtárgyalta a májusi közgyűlés előkészítését is érintő tagnyilvántartási kérdéseket, és a következő – egyhangú – határozatot hozta:
A Főtitkár úr – egy héten belül – minden olyan tagegyesületünknek küldjön ki tértivevényes ajánlott levelet, amely tagegyesület még bármilyen módon nem felel meg az alapszabályunkban a tagegyesületek tagsági viszonya alapjául szolgáló minimum feltételeknek, és tudakolja meg, hogy hogyan és mikor kívánnak eleget tenni a követelményeknek, illetve egyáltalán tagok kívánnak-e maradni. Ilyenek lehetnek pl. a tagdíjtartozás, de ilyen az is, ha egy egyesület nem rendelkezik egyetlen minősített sportolóval sem, és nem vesz részt a szövetség versenyrendszerében.
Az Elnökség egyetértett abban is, hogy a cél nem a taglétszám csökkentése, hanem az inaktív tagok szándékainak megismerése, illetve az alapszabály betartatása. Mivel a jelenlegi alapszabály nem jelöl meg határidőt a minősítés megszezésére, így az Elnökség javaslatot tesz majd az új alapszabályban ennek tisztázására, és addig is egy átmeneti 12 hónapos türelmi időszakot biztosít minden régi, vagy új belépő, de minősített versenyzővel még nem rendelkező tagegyesület számára, hogy a tagság feltételeinek e tekintetben is meg tudjanak felelni.

Idézet az Alapszabályunkból:
7. § A Szövetség tagjai
(1)  A Szövetségnek tagja lehet minden olyanbírósági nyilvántartásba vett – jogi személy, amelynektagjai részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken, feltéve, hogy a jogi személy képviseletére jogosult személy(ek) a Szövetség Alapszabályát elfogadja (elfogadják).
(2) A Szövetség versenyrendszerében résztvevőnek az a sportszervezet tekintendő, amely legalább egy minősítéssel rendelkező versenyzővel részt vesz a Szövetség által rendezett vagy engedélyezett versenyeken évente legalább három alkalommal.

Indoklás:
A fentiek mielőbbi tisztázása alapvetően szükséges a szövetség korrekt és alapszabály szerinti  működése, valamint a közgyűlés jogszerű lebonyolítása érdekében. Jelenleg kb. 45 olyan tagegyesületünk van, amely egyesületnek egyetlen minősített sportolója sincs, és ezek közül legalább 25 egyesület több, mint egy éve tagunk. 
Az Elnökség alapvető feladatának és kötelességének tartja az alapszabály szerinti működést, ezért hozza jelen határozatot.