Tisztelt Sporttársak,

Alapszabályunk 22.§ (1), (2) és (3) bekezdése alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából, az Elnökség összehívja a szövetség rendkívüli közgyűlését.

A rendkívüli közgyűlés összehívásának oka a szövetség elnökének 2020.07.05. hatállyal történt lemondása. (Alapszabály 22.§ (1) bek. e) pont)

Az Alapszabály 22.§ (3) bek. szerint a rendkívüli közgyűlés összehívására a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy indokolt esetben az elnökség rövidebb határidőket is megállapíthat.

Az Alapszabály 19.§ (3) bek. alapján, a közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő közzétételétől számított 10 naptári napon belül, a tagok (értsd: tagegyesületek) és a szövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 A 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:74. § (4) bek. szerint: Csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a megjelentek egyhangúlag hozzájárulnak.

Közgyűlés időpontja: 2020.08.02. vasárnap 10:00

Megismételt közgyűlés: határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2020.08.06. csütörtök 17:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. (megismételt közgyűlés esetén a helyszín ugyanitt)

 Napirendi pontok:

 • Alelnöki köszöntő
 • A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése és/vagy megválasztása, határozatképesség megállapítása az Alapszabály 20.§ (6) bekezdés szerin
 • Levezető elnök személyének kijelölése az Elnököt az Alapszabály 29.§ szerint helyettesítő Alelnök által
 • Határozatképesség megállapítása a levezető elnök által
 • Jegyzőkönyv vezető megválasztása – 1 fő
 • Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – 2 fő
 • Szavazatszámláló bizottság megválasztása – 3 fő
 • A szövetség elnökének megválasztása az Alapszabály 21.§ (3) és (4) bek. szerint
 • Elnökségi tagok választása a megüresedett elnökségi tagi tisztség(ek)be az Alapszabály 21.§ (3) és (5) bek. szerint

Mandátumok regisztrációja és hitelesítése:

Jelen meghívóhoz csatoljuk a 2020. évi rendes éves közgyűlésen érvényes tagegyesületi mandátumszámok listáját, mely a rendkívüli közgyűlés alkalmával is érvényes. Ezek alapján 142 tagegyesület vehet részt a 2020-as közgyűléseinken, összesen 1’812 elmúlt évben minősítést szerzett sportolói létszám alapján, összesen 274 mandátummal.

Kérjük a tagegyesületi vezetőket, hogy az Alapszabály 17.§ (1)-(3) bekezdés alapján adják meg egyrészt saját részvételi szándékukat, másrészt ha nem személyesen vesznek részt, illetve többletképviseleti joguk van a minősített versenyzőik száma alapján, akkor az egyesület törvényes képviselője által jegyzett, két tanúval aláíratott, ún. teljes bizonyító erejű magánokiratban a küldötteik adatait külön-külön minden egyes küldöttre vonatkozóan.

Közgyűlésen küldött csak az adott egyesület versenyengedéllyel és múlt évben érvényes minősítéssel rendelkező, igazolt versenyzője lehet. (Alapszabály 17.§. (4) bek.)

Csak az vehet részt érvényes szavazati joggal a közgyűlésen, aki az Alapszabály szerint legalább 15 nappal előtte jelezte szándékát, illetve ha meghatalmazott, akkor beérkezett az Alapszabály szerinti meghatalmazása, és ő maga megfelel az Alapszabály kritériumainak. Ez a határidő jelen esetben 2020.07.18. szombat! Kérjük, ezt vegyétek figyelembe a mandátumok regisztrációja során.

Nagyon fontos, hogy

 a küldöttek email címeit is adjátok meg a meghatalmazással együtt, mert minden közgyűlés elé kerülő anyagot elektronikus úton fogunk a szavazati joggal rendelkező küldötteink részére kiküldeni, segítve az előzetes felkészülésüket és a közgyűlés gördülékeny lebonyolítását, továbbá

 • a szövetség központi irodájának címére, azaz hivatalos levelezési címünkre küldjétek a dokumentumokat:
  Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345.

 Budapest, 2020.07.02.

Az MDLSZ Elnöksége nevében

Dr. Fábián Lajos, alelnök

Letöltés………….