Tisztelt Sporttársaink,

1/ A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség pályázatot nyújt be a Honvédelmi Sportszövetség által meghirdetett, „RENDSZERESEN SZERVEZENDŐ SZAKMAI PROGRAMOK szakmai és pénzügyi támogatására” című, TÁM/4/2022 azonosító számú pályázatra, melynek kivitelezésére tagegyesületei részére pályázatot hirdet.

2/ Az MDLSZ fent megnevezett pályázat keretében a 2022. április 01. – 2021. november 30. közötti időszakban komplex, összehangolt rendezvénysorozatot tervez megvalósítani, melyek keretében a következő program(ok) kivitelezését helyezzük előtérbe.
– komplex sportnap (hazafias, honvédelmi nevelést magába foglaló program)
– tematikus napok történelem, kulturális és sport műveltség területen
– hagyományőrző nap(ok)

A program megvalósításához igényelhető összeg a HS pályázat kiírása alapján maximum 3.000.000, -Ft

3/ A pályázat célja

Magyarország Kormánya, valamint a Honvédelmi Sportszövetség törekvéseivel összhangban rendezvényeink egyik fő célja, hogy Magyarország állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségét és áldozatkészségét az önkéntesség figyelembevételével Magyarország nemzeti védelmi képességének fenntartásába és fejlesztésébe minél szélesebb körben bevonja, valamint a társadalom és a honvédelem kapcsolatát erősítse, a fiatal generáció hazafias nevelésének erőteljesebb megjelenítése. A tagszervezetek rendezvényeinek támogatásával elősegíthető a HS komplex nevelési képzési programjának megvalósítása, valamint a honvédelmi nevelésbe bevont fiatalok számának növelése.
A HS tagszervezetei által szervezett sport-, illetve egyéb szakmai programok 2022. évi megvalósítása, melyek hozzájárulnak a hazafias és honvédelmi nevelés elősegítéséhez.

4/ Megvalósítandó rendezvényi tartalmak:

A pályázat keretében olyan szakmai programok szervezését és megvalósítását kívánjuk létrehozni és támogatni, amelyek a rendszeres sporttevékenységet, illetve a honvédelmi neveléssel összefüggő egyéb szellemi és fizikai tevékenységet a gyermekek, a fiatalok és a felnőttek számára egyaránt biztosítják.

Különösen:
– komplex sportesemények rendszeres szervezése (honvédelmi tevékenységgel ötvözve)
– közösségépítő események rendszeres szervezése, lebonyolítása
– rendszeres tematikus napok szervezése történelem, kulturális és sport műveltségterületen
– rendszeres honvédelmi rendezvény szervezés

A sikeres pályázat további feltétele, hogy a pályázó a programok részeként a honvédelmi alapismeretek legalább egy témakörében elméleti és gyakorlati foglalkozást is tartson (pl.: vészhelyzet kezelés, az elsősegélynyújtás, a közlekedésbiztonság, a túlélési ismeretek, a térképészet-tájékozódás, a rádió és jelkommunikáció, hadtörténet, honismeret, hagyományőrzés), valamint
az, hogy a támogatási időszakban legalább 5 (nem egymást követő) alkalommal rendezzen egymásra épülő programot.

6/ Pályázat MDLSZ-hez történő beadásának határideje és módja: 2022.04.30. 24.00 óra

A pályázatot .pdf formátumban, a klub elnökének vagy gazdasági társaság vezetőjének aláírásával, cégszerű pecsétjével ellátva, scannelve kell benyújtani a Szövetség mdlsz@mdlsz.com e-mail címére.

7/ Pénzügyi elszámolási rend: (Bencmark) A pénzügyi elszámolás a pályázati feltételek szerződés szerinti teljesítését követően történik, az elszámoláshoz szükséges, szabályosan kitöltött pénzügyi bizonylatok szövetségi befogadás után, mint utófinanszírozás.  

8/ Pályázókkal kapcsolatos feltételek:
– klub érvényes MDLSZ tagsága
– a pályázónak nem lehet lejárt számlatartozása az MDLSZ felé
– a pályázónak nem lehet köztartozása, nem folyhat ellene végrehajtás vagy egyéb hatósági eljárás
– a pályázó a 2022. évben semmiféle jogcímen nem részesült támogatásban az MDLSZ részéről
– rendelkezik a rendezvény szervezéséhez-lebonyolításához szükséges technikai, illetve emberi erőforrással

9/ Pályázati feltételek:

A tervezett rendezvényeket lőtereken kell megszervezni és kivitelezni. A pályázónak vállalnia kell az önálló tervező-szervező-kivitelező feladatokat, melyeket a Szövetség ellenőriz. A pályázónak elszámolási kötelezettsége áll fenn a Szövetség felé, a pénzügyi bizonylatokat a pályázati kiírásban rögzítetteknek megfelelően kell átadni a Szövetség részére.

10/ A program tervezett tartalmi elemei melyeket a pályázatban kérünk megjeleníteni:
– a program tartalma, összetétele, időtartama
– a honvédelmi ismeretek (elméleti és gyakorlati) megjelenése, feldolgozásának módja
– honvédelemhez kapcsolódó sportágak esetleges bevonása
– a program lebonyolításban résztvevő szakemberek száma
– a támogatott program helyszínének megnevezése, jellemzői

11/ Elszámolható költségvetési tételek a HS pályázati kiírás “Benchmark” alapján:

LETÖLTHETŐ…Benchmark.pdf (honvedelmisport.hu)

12/ Pályázó által a Szövetség felé kötelezően benyújtandó tételek:
– Pályázó adatai
– rendezvény helyszínének ismertetője
– rendezési időszak
– rendezési ütemterv (programok megnevezésével együtt)
– részletes pénzügyi terv

13/ Pályázatok elbírálása

A pályázatokat a Szövetség Elnöksége bírálja el. A pályázókat emailben értesítjük.

Budapest, 2022.04.21.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár