Az MDLSZ Elnökségének 2021.10.04./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

Az elnökség a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet idő közben hatályba lépett módosítása alapján (lásd: 245/2021. (V. 13.) Korm. rendelet) és az elektronikus hírközlő eszköz útján tartható testületi ülések minimumkövetelményeit rögzítő 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Sportfegyelmi szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

A 245/2021. (V. 13.) Korm. rendelet alapján módosult sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 5. §-ban és 6.§ (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Fegyelmi eljárás lefolytatásáról szóló 11. § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

  1. A fegyelmi eljárás során a fegyelmi bizottság döntése alapján tárgyalást tarthat, vagy a rendelkezésre álló iratok alapján tárgyaláson kívül hoz határozatot. Ha a sportfegyelmi eljárás során tárgyalás tartására nem kerül sor, vagy az eljárás alá vont meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama alatt nem kerülhet sor, az eljárás megindításához vezető tényállást, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és fel kell szólítani, hogy védekezését a kézhezvételtől számított nyolcnapos határidőn belül terjessze elő.

A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a Fegyelmi eljárás lefolytatásáról szóló 11. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább három munkanappal korábban megkapják.

A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakra figyelemmel a Fegyelmi tárgyalásról szóló 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul továbbá az alábbi (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

10. §. A FEGYELMI TÁRGYALÁS

(1) A fegyelmi tárgyalás – a fegyelmi bizottság döntést hozó tanácskozásának kivételével – nyilvános. A fegyelmi tárgyalás a fegyelmi bizottság erre vonatkozó döntése szerint személyesen, vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével útján tartható meg.

(1a) Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott tárgyalás esetén a tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a résztvevők az értesítést a tárgyalás előtt legalább három munkanappal korábban megkapják. Az értesítésben meg kell határozni az igénybe vehető, a résztvevők azonosítását, és a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat. Az értesítésnek tartalmaznia kell a konferenciahívásba vagy videokonferenciába történő belépéshez szükséges (és az adott résztvevő azonosítására szolgáló) kódot, illetve telefonszámot. Amennyiben a fegyelmi bizottság a résztvevőket (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját.

(1b) Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott tárgyaláson jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő személyek adatait. A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság azon tagja írja alá és hitelesíti, aki a fegyelmi tárgyalást levezeti.

A Sportfegyelmi szabályzat jelen elnökségi határozatba foglalt módosításai a határozat kihirdetésének napját követő napon lépnek hatályba.

A fenti módosításokat a magasabb rendű jogszabályváltozások teszik lehetővé, és kizárólag a fegyelmi eljárás eljárásjogi szabályait, rendjét érintik, azaz a folyamatban lévő fegyelmi eljárásokban is alkalmazhatók. 

Letölthető elnökségi határozat………

Az MDLSZ Elnöksége