Elnökségi Hírlevél – 114. szám – 2023.04.08.

Kedves Sporttársaim!

Ezt a hírlevelet kérem, hogy kivételesen figyelmesen olvassátok el, és kérem a tagegyesületeink vezetőit, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, mert hamarosan súlyos következményei lesznek mind a versenyengedélyekkel rendelkező sportolóinkra, mind a tagegyesületeinkre, mind a szövetségünk számára, ha a tagjaink nem tartják be a módosult jogszabályokat és sürgősen nem küldik meg az NSR regisztrációhoz szükséges anyagokat a főtitkárnak, hogy a regisztrációt a jogszabály szerint elvégezhessük.

A 2021.11.16-án kelt, 92. sz. Elnökségi Hírlevélben tájékoztattunk Benneteket először részletesen a Nemzeti Sportinformációs Rendszerhez (NSR) való sportegyesületi csatlakozási – általános érvényű – kötelezettség kormányzati terveiről. Azóta a jogszabályok elnyerték végső formájukat, sok helyen finomodtak, módosultak az eredeti tervekhez viszonyítva, és szövetségünk lefejlesztette a szükséges informatikai modulokat. Ehhez a kötelező fejlesztéshez 2,2M Ft állami támogatást is kaptunk. A főtitkári irodába sorban érkeztek a tagegyesületi regisztrációs adatok, de még sok tag nem tett eleget kötelezettségének.

2023.03.23-án szövetségünk végül sikerrel felcsatlakozott az NSR-re…

Minden versenyző sportolói portáljára bekerült egy zöld színű, „NSR összeskötés” feliratú gomb.

Azok a versenyzők, akiknek a klubja már beadta nekünk az adatlapot (tavaly vagy idén), azok regisztrálva is lettek, így ha a sportoló megnyomja az NSR feliratú gombot, akkor a gomb felirata „Összekötve” jelzésre módosul. Akiknél nincs még klub regisztráció, azoknál kiírja, hogy a „Egyesülete még nincs összekötve az NSR rendszerrel”.

Aki ilyet tapasztal a saját portálján, az sürgősen kezdjen a klubja vezetőinél érdeklődni, mert – amint az alábbiakból is látjátok – már nagyjából nyártól ez a tény a versenyengedély elvesztéséhez, így a sportlőfegyver tartási jog megszűnéséhez vezethet.

Természetesen amint az adott klub regisztrál nálunk az NSR rendszerébe, akkor a következő frissítéskor aktív lesz a versenyző adatgombja és megy minden a normális módon.

A minisztérium jelzése szerint a HM szigorítani és szankcionálni fogja a következő hónapokban az NSR-hez történő csatlakozás elmulasztását, a jogszabályok be nem tartását, ami – azon túlmenően, hogy egy nem regisztrált versenyző versenyengedélyét be kell vonnunk, klubja sehol nem pályázhat semmire – a szövetség frissen szerzett állami támogatásainak, esetleges szakszövetségi jogainak csorbulásával is járhat.

A HM ismételten küldött nekünk egy jogszabályi háttér áttekintőt, ami alapján a tagszervezeteinket is megfelelő tájékoztatással tudjuk segíteni. Ld. az alábbi összefoglalót és hírlevelünk mellékleteit.

Mellékelten küldöm a tavalyi évben már kiküldött, sportszervezetek számára összeállított regisztrációs felhívást, valamint a hivatkozott Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) regisztrációs adatlapjának aktuális verzióját. Sok tagunk ennek segítségével már régen letudta kötelezettségét, de nagyon sokan vannak akik még nem regisztráltak. Őket kérem, hogy ne várjanak tovább, küldjék be a szükséges regisztrációs cosmagot.

A sportszervezetek részéről az NSR kapcsán – kötelező jelleggel – felmerülő regisztrációra és adatszolgáltatásra vonatkozóan a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) valamint a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

Stv. 3. § (1) A versenyzőnek – a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként – a sportszövetség által a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie.

Stv. 76/E. § (1) A sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe a sportszervezettel tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyban álló sportolókról. Az adatszolgáltatás a személyek nevére, születésének helyére, idejére, képmására, társadalombiztosítási azonosító jelére, anyja nevére, valamint elektronikus levelezési címére terjed ki.

Stv. 76/E.  (3) A sportszervezet a nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti adatokat a versenyengedély igénylése és az abban foglaltak fennállása, a versenyrendszerben való szereplés, a versenyeredmények nyilvántartása, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony igazolás céljából, a sportoló tagsági, szerződéses vagy tanulói jogviszonyának ideje alatt kezelheti.

Stv. 76/F. § (1) A sportszövetség és a sportszervezet adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe az általa foglalkoztatott sportszakemberekről és adatszolgáltatásban közreműködő, valamint az állami sportcélú támogatások tekintetében érintett, a sportszervezettel vagy sportszövetséggel jogviszonyban álló személyekről. Az adatszolgáltatás az érintett személy nevét, születési helyét és idejét, képmását, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja nevét, elektronikus levelezési címét, valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről rendelkező kormányrendeletben meghatározott képesítések, szakképzettség megnevezését tartalmazza.

(2) A nemzeti sportinformációs rendszerben szereplő, (1) bekezdés szerinti személyes adatokat
a) a sportszövetség és a sportszervezet a sportszakember és az adatszolgáltatással érintett személy jogviszonyának fennállása alatt,

b) a sportpolitikáért felelős miniszter az adatszolgáltatás validitásának ellenőrzése és a nemzeti sportinformációs rendszerben történő azonosítása és beléptetése céljából a sportszakember jogviszonyának fennállása alatt kezelheti.

Korm. rendelet 6. § (2) Az NSR részére adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett sportszervezet esetében a regisztrációt végző szervezet az a sportszövetség, amellyel a sportszervezet a regisztrációigénylés megküldésének időpontjában tagsági viszonyban áll. Ha a sportszervezet a regisztrációigényléskor több sportszövetséggel is tagsági viszonyban áll, a regisztrációigénylést közülük bármely sportszövetséghez benyújthatja, és regisztrációját követően kezdeményezi az NSR-en belül a többi sportszövetséggel a tagszervezeti kapcsolat megjelenítését.

Korm. rendelet 10. § Az adatszolgáltató felelős adatszolgáltatásának teljes körű és pontos teljesítéséért, az általa szolgáltatott adatok naprakészen tartásáért, ideértve az adatban történő változás átvezetését is. Az adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartozó, újonnan keletkező adatot, valamint az NSR részére szolgáltatott adatban bekövetkező változást – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – legkésőbb az adat keletkezését vagy változását követő 3 munkanapon belül rögzíteni kell az NSR-ben.

Korm. rendelet 14. § Ha a sportszövetség rendelkezik saját elektronikus nyilvántartási rendszerrel és a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megállapodással, a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló szervezet adatszolgáltatási kötelezettségét a sportszövetség szervezeti interfésze útján teljesíti.

Korm. rendelet 40. § (1) Az Stv. szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szervezet legkésőbb 2022. június 30-ig regisztrál az NSR-be.

(2) Az Stv. szerinti adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szervezet legkésőbb 2022. szeptember 30-ig teljeskörűen teljesíti az NSR részére az Stv. és az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

A fentiek értelmében tehát – közös érdekünkben – kérek minden tagegyesületet, hogy végezze el a szükséges regisztrációt (ha még nem tette), illetve kérem minden egyes, versenyengedéllyel rendelkező sportolónkat, hogy ellenőrizze saját portálján az NSR kapcsolatának meglétét, mert ennek hiányában már idén nyáron megszűnhet a versenyengedélye és ezzel a sportlőfegyver tartási joga.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos Károly
MDLSZ elnök

LETÖLTHETŐ HÍRLEVÉL MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT.!!!!!………

Mellékletek:

  • NSR regisztrációs felhívás
  • NSR regisztrációs adatlap